Indrefileten

 Kulturminnegruppa i Enebakk historielag gjennomførte i går en omfattende befaring i utbyggingsområdet Gjevelsrud skog (også omtalt som ”indrefileten”) i Ytterbygda. Med oss hadde vi Enebakk Avis og to representanter fra beboerne i området.

Dette forslaget (isolert sett og i sammenheng med kommunens eget utbyggingsforslag) vil utgjøre omdisponering av et svært omfattende skogsområde, hvilket trolig medfører at dette hyppig benyttede turområdet totalt forandrer karakter eller blir borte for alltid. Enebakk historielag ser ikke positivt på å omdisponere så store deler av våre nære skogområder til utbygging, særlig med tanke på gårsdagens  nye funn av kulturminner. Tvers igjennom området går nemlig en gammel ferdselsvei som i tidligere tider var en del av den gamle (sommer) ferdselsveien mellom Enebakk  og hovedstaden. Veien starter ved Enebakk kirke og gikk via Holstad, Nyland, Solberg, Bjerke og Korsveien. Derfra går den inn forbi Gjevelsrud, Haugen, plassen Gjevelsrudbråtan og inn i «indrefileten». Videre ned igjen til Nylende og Våg, opp til Kvernstua, Bjerkland og videre innover mot hovedstaden. Dersom denne veien har sin opprinnelse fra før reformasjonen, er den et automatisk fredet kulturminne (Lov om  kulturminner, kap. 2). Dersom den kom til etter reformasjonen bør den etter vår mening allikevel vernes mot utbygging. Denne veistrekningen var trolig hovedvei til Oslo om sommeren helt frem til midten av 1800-tallet. Veien er fortsatt svært synlig i landskapet.

De berørte områder som utbyggingforslaget omfatter, ligger dessuten svært tett opptil de tre plassene Gjevelsrudbråtan, Norli og Bernhardplassen. Disse tre plassene faller riktignok inn i en grønn lunge mellom de fremtidige utbyggingsområder og dette er i ytgangspunktet godt nok, men med så omfattende bebyggelse omkring, vil belastningen på disse plassene bli svært stor.

I tillegg har vi etter gårsdagens befaring vi lokalisert noe vi tror er en gravrøys eller et kast like utenfor utbyggingsområdet. Dette må undersøkes nærmere. Midt inne i utbyggingsområdet finner vi også et jorde (tett inntill skiløypa), som kan ha vært slåtteeng eller åkermark for en plass på stedet. Her finner man også en mulig tuft etter en gammel plass. Lenger ned mot vanntårnet fant vi også rester etter noe som kan ha vært en gammel plass. Alle disse funnene må utredes nærmere. Enebakk historielag vil nå  kontakte Akershus fylkeskommune for å få en arkeolog til å kikke nærmere på disse funnene, for deretter å utarbeide et innspill til den kommende høringen vedrørende  utbyggingsforslaget.