har som formål å samle og utbre kunnskap om vår lokalhistorie

Kategori: 2009 (Side 1 av 3)

Program 2009

Tirsdag 10. mars  kl. 19:00

Temamøte på Holtop » Erling Enger»

Ved Babben Enger og Per Stockfleth Enger og Anne Marie Lorck.

Tirsdag 24. mars  kl. 19:00

Temamøte på Holtop » Ta med et minne og kom»

Ved Håkon Kjelstrup og Rolf Solberg.

Søndag 24. mai  kl. 13:00

Rusletur til Heiåslandet.

Rusletur i Dalefjerdingen. Fra Heiås ned til Heiåslandet ved Øyeren og gravrøysene fra bronsealderen, videre opp gjennom skogen til Vassholen (opprinnelig plass under Nord-Borud, Mellom-Borud og Næbben, og opp til Borudåsen med hyttefelt. Videre forbi Årsrudgårdene, over plassen Kontra og tilbake til Heiås.

Turleder er Hovel Heiaas.

Søndag 7. juni  kl.12:00

Omvisning på bygdetunet og Viksaga.

Omvisere er Svenn Erik Johansen og Andreas Bøhler.

Onsdag 17. juni  kl. 18:00

Rusletur med besøk på Svines gård.

Turledere Rolf Solberg, Nils Wiik og Bjørg Peters.

Søndag 12. juli  kl. 12:00

Omvisning på bygdetunet og Viksaga.

Historielaget guider i hovedhuset,stabburet, smia og kjona. Omvisningen avsluttes med besøk o Viksaga, et unikt treskjæringsarbeid ab\v Johan Østvåg. Etter omvisningen er det salg av kaffe og bakst. Gratis entre!

Omvisere er Jan Svartebekk og Odd Guslund.

Søndag  9. august  kl. 12:00

Omvisning på bygdetunet og Viksaga.

Historielaget guider i hovedhuset,stabburet, smia og kjona. Omvisningen avsluttes med besøk o Viksaga, et unikt treskjæringsarbeid ab\v Johan Østvåg. Etter omvisningen er det salg av kaffe og bakst. Gratis entre!

Omvisere er Eva Kristoffersen og Håkon Tysdal.

 Søndag 23.  august  kl.  13:00

Rusletur over Lyserfjell

Vi rusler fra Brevikskroken i Ytterbygda, langs gamleveien over Lyserfjell og inn i Spydeberg. Vi passerer gravhauger, gamle husmannsplasser og det berømte «futekastet». Ta med godt fottøy og niste! Turen blir arrangert i samarbeid med Spydeberg historielag.

Turledere fra Enebakk er Åse Killerud og Håkon Tysdal

Søndag  6. september  kl. 12:00

Omvisning på bygdetunet og Viksaga.

Historielaget guider i hovedhuset,stabburet, smia og kjona. Omvisningen avsluttes med besøk o Viksaga, et unikt treskjæringsarbeid ab\v Johan Østvåg. Etter omvisningen er det salg av kaffe og bakst. Gratis entre!

Omvisere er Åse Killerud og Esther Reiss.

Søndag den 13. september  kl. 13:00

Kulturminnedagen 2009

10/12-2009 Årsmøte

Kl 19.00, Torsdag 10. desember er det klart for ÅRSMØTE 2009 på Holtop i Ekebergdalen.

Relevante dokumenter er nå sendt ut til alle medlemmer, men kan også lastes ned her. Innkommende forslag og saker fra medlemmer må være styret i hende senest torsdag 4. desember. NB! Kun medlemmer med betalt årskontingent har stemmerett på årsmøtet.

Pause med loddsalg, julegløgg, bakst og ”MANNEkeng”-oppvisning ved Trond Glesaaen, med klær av brennesle og myr-fiber! Visning av gamle flyfoto fra Enebakk ved Åsmund Jahr og William Sheer fra Enebakk kommune.

Vi ønsker hjertelig velkommen og håper at flest mulig av våre medlemmer kan møte!

Saksliste til årsmøtet 2009
Årsmelding 2009
Valgkomiteens innstilling til styre for 2010
Regnskap for 2009
Forslag til plan 2010 – 2015

Årsmøte 2009

Leder Henning Bergersen takket Åse Killerud som på årsmøtet gikk ut av styret etter 27 år.

Foto: Gro Arneberg Thoresen. 4

0 stemmeberettigede medlemmer møtte frem på Holtop til årsmøte i Enebakk historielag, torsdag 10. desember 2009. Dette var flere fremmøtte enn vanlig på lagets årsmøter, på tross av fredsprisutdeling i Oslo.

Leder Henning Bergersen ønsket velkommen og deretter ble man man loset gjennom årsmøtesakene av styrets sekretær, Juul Sverre Stener. Årsmelding 2009, Arbeidsplan for 2010 og langtidsplan for 2010 – 2015, ble vedtatt av årsmøtet med noen tilføyelser.

Styret hadde foreslått en økning av kontingenten til kr 365,- pr år (en krone pr. dag). Dette ble enstemmig vedtatt. Regnskap for 2009 og budsjett for 2010 ble også vedtatt.

Følgende styre valgt for 2010.     Styret vil konstitueres over nyttår.

Leder: Henning Bergersen, 3550 Gol (Gjenvalgt)     Juul Sverre Stener, 1911 Flateby (Ikke på valg)     Eva Kristoffersen, 1912 Enebakk (Ikke på valg)     Nils Butenschøn, 1914 Ytre Enebakk (Gjenvalgt)     Heidi Wattum, 1912 Enebakk (NY)     Mari Ringnes, 1912 Enebakk (NY)     Amund Ruud, 1911 Flateby (NY)

Varamedlem 1: Bjørnar Thoresen, 1911 Flateby (Ikke på valg)     Varamedlem 2: Håkon Kjelstrup, 1914 Ytre Enebakk (Ikke på valg)     Varamedlem 3: Willy Klein, 1911 Flateby (NY)

Leder Henning Bergersen ble gjenvalgt og går nå inn i sitt tredje år som styreleder for Enebakk historielag. Nils Butenshøn ble også gjenvalgt til en ny periode på to år i styret. Butenschøn og Bergersen var de to eneste fra årets styre som tok gjenvalg. Både Åse Killerud, Esther Reiss, Svenn Johansen og Inger Anne Steffensen gikk alle ut av styret. Disse ble behørig takket for sin innsats. Det ble også Andreas Bøhler, som nå trer ut av bygdetungruppa etter mange års arbeid. Leder Henning Bergersen tok spesielt for seg Åse Killerud som går ut av styret etter 27 år. Killerud satt som leder i perioden 1988 – 1998 og i 2007. Killerud har vært en av de viktigste personer i Enebakk historielag gjennom tidene, ved siden av folk som Barthold Butenshøn, Ole Weng og Ulf Oppegaard. Henning Bergersen sa i sin takketale at Enebakk historielag aldri hadde kommet dit de er i dag uten Åses mangeårige innsats. Åse Killerud blir imidlertid ikke helt borte, da hun i 2010 vil ha en fremtredende rolle i både skolegruppa og bygdetungruppa. Åse Killerud er æresmedlem i Enebakk historielag (2005) og har mottatt hederstegnet fra Romerike historielag (2006).

Åsmund Jahr og William Shere viste de fremmøtte lysbilder av gamle flyfoto over Enebakk. Disse ble deretter overlevert historielaget som en gave fra kommunen.

Til slutt fikk vi en humoristisk «Manne-keng» oppvisning av Trond Glesaaen. Han viste frem klær laget av brennelse og myr.

4/10-2009 Rusletur i kulturminneløypa på Stranda

 AR Flateby 04102009 (32)

Høstens siste rusletur i historielaget for 2009 ble arrangert søndag 4. oktober i kulturminneløypa på Flateby. Oppmøte var på parkeringsplassen ved Stranda skole og turens guide, Juul Sverre Stener, holdt først en orientering om kulturminneløypa. På oversiden av riksvei 120 består den i hovedsak av gamle husmannsplasser og damanlegg. På nedsiden av riksveien er det industrivirksomheten og bebyggelse i forbindelse med denne, som det er lagt hovedvekt på. På denne turen var det kun nedre del av kulturminneløypa det ble guidet i. Rusletur gjennom øvre del av løypa vil bli arrangert neste år.

AR Flateby 04102009 (5) AR Flateby 04102009 (7) AR Flateby 04102009 (9) AR Flateby 04102009 (10)

Turen startet med informasjon om de forskjellige skolebygg på Stranda, dvs fra opprettelsen av skolen på Flatebygodset i 1807 og frem til i dag.

AR Flateby 04102009 (20) AR Flateby 04102009 (21) AR Flateby 04102009 (22) AR Flateby 04102009 (19)

Videre gikk turen forbi baststua, Modelldammen, Sagstua, Odelsheim, Lia, kontorbygningen til Fladeby Cellulosefabrikk og Tangen, samt de forskjellige sager og kverner i dalen, før det ble rast på friområdet nede ved Øyeren.

Friområdet ligger på området der hvor Fladeby Cellulosefabrikk lå og under rasten ble det informert om virksomheten på området via sagbrukenes tid, Fladeby Cellulosefabrikk og øvrig industrivirksomhet frem til plassen ble friområde. Enebakks første elektrisitetsverk ble blant annet bygget her i 1903.

Turen gikk så videre forbi Ingeniørboligen, Dalen, forskjellige arbeiderboliger bygget i forbindelse med Fladeby Cellulosefabrikk ,

AR Flateby 04102009 (28) AR Flateby 04102009 (29) AR Flateby 04102009 (30) AR Flateby 04102009 (27)

Sundbysaga, Bjerklands Cafe og endte opp ved riksvei 120 hvor Flatebys første senter lå. Dette senteret var under stadig utvikling fra den spede start på 1890-årene og frem til ca 1970, da nytt senter ble etablert i Bakkehagan.27 personer deltok på turen

AR Flateby 04102009 (31)  AR Flateby 04102009 (32)

21/9-2009

REGNFULL, MEN TRIVELIG BYGDEDAG


 Bygdedag 2009

Heidi Wattum og Eva Kristoffersen solgte vafler og kaffe i hovedhuset på bygdetunet.
Foto: Henning Bergersen.

Enebakk historielag var som vanlig på plass på bygdetunet under bygdedagen. Til tross for regn og kaldt vind var det mange som tok turen innom tunet denne søndagen.

Vi kåret årets Enebakkmester i hesteskokasting, som ble Tutta Bøhler. Vår egen Rolf Solberg havnet i år på en delt tredjeplass.

28/8-2009 Historielaget med innspill til utbyggingen av BY 20 og BY 21

By 20 og 21  2009 

 Den gamle veien gjennom BY 20 og BY 21. Foto: Henning Bergersen.

Enebakk historielag har nå levert sitt innspill i saken om utbyggingen av BY 20 og BY 21 i Ytre Enebakk.

Det foreliggende utbyggingsforslaget i Ytre Enebakk vil utgjøre omdisponering av et svært omfattende skogsområde, hvilket trolig medfører at dette hyppig benyttede turterrenget forandrer karakter eller blir borte for alltid. Enebakk historielag er ikke positive til å omdisponere så store deler av de nære skogområder til boligbygging.

Når det gjelder kulturminnene i BY 20 og BY 21 vil vi oppfordre kommunen til å gå lengre enn å gjennomføre de lovpålagte og rutinemessige undersøkelsene etter automatisk fredede kulturminner. I det planlagte utbyggingsområdet finner man nemlig også flere nyere tids kulturminner, som ennå ikke er automatisk vernet av loven. Vi går ut ifra at den grønne kulturkommunen Enebakk vil ønske å ta hensyn til alle typer kulturminner og særlig da i 2009, som er kulturminneår. Vi minner også om at en av kommunens to kulturminneløyper går tvers gjennom det planlagte utbyggingsområdet.

Det må innledningsvis også nevnes at Enebakk historielag mener Enebakk kommune så langt har håndtert denne saken på en uheldig måte. I en utbyggingssak med så stor motstand i lokalbefolkningen mener vi det var uklokt av kommunen å legge saken ut til høring midt i sommerferien. Dette har trolig medført at innbyggerne i Ytre Enebakk føler seg både forbigått og provosert. Tidspunktet har også ført til betydelige utfordringer for et frivillig lag som Enebakk historielag til å komme med et godt og gjennomarbeidet innspill innen den fastsatte fristen. 

Historielagets leder holt innlegg på folkemøte om BY 20 og BY 21 

By 20 og 21 a 2009

Henning Bergersen forteller om kulturminner i By 20 og BY 21.
Foto: Gro Arneberg Thoresen

Enebakk historielags leder, Henning Bergersen, holdt i går kveld et innlegg om kulturminnene i utbyggingsområdet BY 20 og BY 21. Folkemøtet var arrangert av Enebakk senterparti og bakgrunnen var å belyse den planlagte utbyggingen. Til de over 100 fremmøttes frustrasjon møtte hverken representanter fra kommunen eller utbygger frem på møtet. Ordfører Dag Bjerke glimret også med sitt fravær. Til gjengjeld ble det et nyttig møte for motstanderne av utbyggingen og aksjonsgruppa fikk en mengde nye medlemmer. Man kan lese mer om kulturminnene i BY 20 og BY 21 i historielagets innspill til høringen.

7/7-2009 Reguleringsplanen for «indrefileten» ute til offentlig ettersyn

gammelveg_indrefileten 

Den gamle ferdselsveien gjennom «indrefileten». Enebakk historielag tror dette er en de! av den gamle hoved ferdselsåren mellom Enebakk kirke og hovedstaden. Denne eldgamle veien har vært i bruk så lenge man husker. Foto: Henning Bergersen.

Enebakk kommune har nå lagt ut reguleringsplanen for BY 20 og BY 21 i Ytterbygda til offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 1. september 2009. Enebakk historielag oppfordrer innbyggere i kommunen å lese denne reguleringsplanen og komme med innspill. Dette er ikke tiden for innbyggerne i kommunen å “sitte på gjerdet». Reguleringsplanen kan lastes ned fra Enebakk kommunes hjemmeside: www.enebakk.kommune.no

Planforslaget er lagt ut på teknisk avdeling og servicetorget i Enebakk kommune, samt på kommunens nettside frem til 1. september 2009.

Kommentarer/uttalelser til planforslaget må sendes skriftlig til Enebakk kommune v/ enhetsleder NAB, Prestegårdsveien 4,1912 Enebakk eller på e-post: postmottak@enebakk.kommune.no poststemplet eller innsendt senest 1. september 2009.

Dersom denne reguleringsplanen blir vedtatt kan den komme til å forandre Ytterbygda for all fremtid. Som kommunen selv skriver i sine kommentarer: «Blokkbebyggelse er en endring av byggeskikk i Enebakk. Ytre Enebakk vil endre karakter mot en urbanisering i tråd med rikspolitiske retningslinjer. Enebakk har med andre ord kommet til et veiskille hvor innbyggerne må ta et viktig valg: ønsker manurbanisering og blokker eller fortsatt landlig idyll?

At dette utbyggingsforslaget totalt har endret karakter siden det først ble presentert i kommuneplanrulleringen i 2006 er selvfølgelig skuffende. At kommunen velger å legge forslaget ut til offentlig ettersyn midt i sommerferien, er bortimot provoserende.

Enebakk historielag ser ikke positivt på å omdisponere så store deler av Ytterbygdas nære skogområder til boligutbygging, særlig med tanke på våre funn av kulturminner. I mai gjennomførte historielaget en omfattende befaring i BY20 og BY21, og vi fant mye spennende’ Vi har nå kontaktet Akershus fylkeskommune for å få en arkeolog til kikke nærmere på den gamle ferdselsveien og andre funn i «indrefileten», for deretter å utarbeide et innspill vedrørende utbyggingsforslaget.

 

« Eldre innlegg