har som formål å samle og utbre kunnskap om vår lokalhistorie

Forfatter: Niels (Side 1 av 161)

Årsmøte 2022

Velkommen til årsmøte 2022 i Kantinen til Enebakk Produkter.
17 mars 19:00 – 21:00 som avholdes

Årsmøtepapirer

ÅRSMELDING 2021

Til årsmøtet 17. mars 2022

Styrets sammensetning 2021

Årsmøtet 2021 ble på grunn av pågående pandemi avlyst.

Alle verv ble automatisk forlenget 1 år.

NAVNVERV/ PERIODEOPPGAVE(R)
Marit BusengdalLeder / 2021                        *Arrangement
Nils ButenschønNestleder /2020 -2023       Intervjugruppe
Niels J. KnagenhjelmKasserer/ 2018- 2021         *Hjemmeside, Bygdetunet, Kulturgruppe, Arkiv og minnesamling
Bjørn MikkelsenSekretær/2020 -2023        Ign – redaksjon
Egil HolstadStyremedlem2018-2021        *Kalender gruppe Arkivering
Ola HansenStyremedlem   /2019 – 2021 *Bygdetunet
   
William Sheer1.Varamedlem /2019 – 2021 *Face book Leder kalender gruppe
Andreas Sundby2.Varamedlem 2020 -2023 
Hovel Heiaas3.Varamedlem 2020 -2023Kalender

Verv på valg 2022*

Arbeidsoppgaver utenfor styret:

Kontaktperson, slektsgranskingAmund Ruud
Instagram, ScriptbokHelene Wattum Larsen
Valgkomiteen har bestått av: Christian Brevik, Anette Dehli og Gro Grinde

Arrangementer:

DatoTittel /ForedragsholderSted
26.augDa storpolitikken kom til Enebakk / Nils ButenschønKultursalen
6.sept.Rusletur i Dalefjerdingen / Andreas Sundby – Hans Anton Aaser- Petra OppegårdEinerstad til Granly
3.novHalloween i samarbeide med Enebakk kommune 5-7 trinn Niels Knagenhjelm/Harald Johnsen/Ivar Ola OpheimBygdetunet
4.novHalloween i samarbeide med Enebakk kommune 8-10 trinn Niels Knagenhjelm/Harald Johnsen/ Ivar Ola OpheimBygdetunet
27.novJulemarkedKirkebygda
9. desKulturell hyggekveld  / Tom Andersen – Marit MyhreKultursalen

Bygdedagen ble også i 2021 dessverre avlyst

Arrangementer, knyttet til EH, ikke arrangert av EH

20.juniFlyktningdagen / Norsk etablerte afghanske flyktninger3 dagers tur ble avsluttet på Bygdetunet
1.augOlsok gudstjeneste / Enebakk kirkeBygdetunet

Arrangementene har blitt annonsert i Enebakk Avis, FB, Instagram og hjemmeside

IGN:

Vi ga ut fire nummer av medlemsbladet IGN i 2021. Det nye – fra og med nr. 1 – var at vi for første gang i IGNs historie endret format, fra A5 til A4. Større format gir noen flere muligheter, som vi tror kom til syne i de første utgavene. Vi har fått positive tilbakemeldinger på det nye formatet, og vi skal jobbe for å fylle sidene med gode Enebakk-historiske artikler krydret med relevant og variert stoff i tiden framover.

2021 ble et utfordrende år for redaksjonen. Koronaen satte så å si alle aktiviteter og dermed mange mulige IGN-saker på vent. En redaktør med tidvis sviktende motivasjon, og med praktisk talt ingen fysiske redaksjonsmøter, sto det ikke mange saker på planen tidlig på året, da ukene og månedene begynte å gå fort.

Derfor; en stor takk til historielagets alltid positive allrounder Niels J. Knagenhjelm, som tok ansvar og nærmest alene skaffet stoff og redigerte de tre siste utgavene. Niels var også delaktig i nr. 1-2021.

Historielagets medlemmer har fått IGN levert i posten. Alle med adresse i Enebakk er distribuert av oss, utenbys mottakere gjennom postverket. 

Løssalget i fjor må betegnes som dårlig. Salget ut fra våre faste utsalgssteder har aldri vært høyt, men vi har en jobb å gjøre nå for å strukturere dette bedre. IGN blir solgt hos Enebakk bibliotek og Joker i Kirkebygda, Kafe Latter i Ytre og YX 7-Eleven på Flateby. Videre har vi lagt ut leseeksemplarer på lege- og tannlegekontorene i Enebakk.

Redaksjonen har i 2021 bestått av Inger Hilde Killerud, Ivar Ola Opheim, Cecilie Mange og Bjørn Mikkelsen (redaktør).

Kalender:

INFORMASJONSKANALER  INTERNETT:

1/Hjemmeside  www.enebakk-historielag.no

    Det har vært liten aktivitet på nettsiden vår i år, heldigvis er det mange som kommer innom oss.

    Vi har i fjor hatt over 10 tusen besøkene, 21 % av disse har besøkt oss flere ganger.

    Av utenlandske besøkene dominerer USA med Sverige og Danmark som nr. 2 og 3.

2/ Facebook www.facebook.com /enebakkhistorielag

   1060 følgere. 

   Anslag på alder og kjønn 602 (59%) kvinner og 400 (39%) menn.

   Steder hvor personer befinner seg: Ytre Enebakk 374, Flateby 126 Oslo 123

   totalt 978 Norge til og med 1 i Kypros.

3/ Instagram Enebakk historielag

    154 følgere

4/ Billedgalleri www.enebakkhistorie.no

     Denne nettside har ikke hatt noen endringer i dette året. Vi har heller ingen opplysninger om antall besøk.

     Annet enn vi kan se på antall visninger av enkeltbilder fra start, det mest viste har hatt over 1000 besøk.

5/ Annet:

    Gjennom flere år har vi hatt en «konkurrent» Enebakkhistorielag.no / Enebakkhistorielag.com      

    Adressen har ført til en nettside i Enebakk Historielag sitt navn, uten at den er vår.

    Adr ….no har vi fått slettet, mens adr. …….com får vi ikke slettet         

Bygdetunet / Viksaga

Bygdetunet vasket i begynnelsen av juni av innleid hjelp.

Den 20. juni fikk vi besøk av en gruppe flyktninger som hadde gått flykninger ruta.

Bygdetunet har nå fått en platting under det store bordet, så der kan man nå sitte uten å bli våt på beina.

Som tidligere ble Olsok arrangert på Bygdetunet 1. Aug.

3 og 4 november ble det feiret Haloween på bygdetunet et arrangement vi synes det er hyggelig å delta i.

Arrangør er Enhet for kultur, integrering og forebygging – Enebakk Kommune.

Vi stilte med Ivar Ola Opheim, Harald Johnsen og Niels Knagenhjelm.

Kulturminnevern

Vårt prosjekt med film frå den første Enebakkveien frå Oslo til Rælingen har stått i bero pga. Corona,

Vi har samarbeid med Enebakk Spelemannslag som i Corona tiden ikke har vært samlet. Håper vi snart er i gang.

Mærli -fela

Historielaget får årlig tilbakemelding om status på eiendelen, se vedlegg..

«Fuldstandig VIOLIN-SKOLE» fra 1856, tilhørt C.S.Merli. Boken er fortsatt vårt eie, men SAFF ved Marianne Tomasgård har bruks og råderett over boken. Boken ble overlevert dem i september 2021.

KALENDER

Fullført kalender for 2022, den syvende utgave, årets tema gårder i Enebakk. Delt ut til alle medlemmene, solgt på julemesse i Kirkebygda og litt salg utenom det.

Er i gang med neste års kalender med nesten samme gruppe som fjorårets. 

HJULMAKERVERKSTEDET i Borgveien 29. – Egil Holstad

Året 2021 har vært preget av pandemi og smittevern. De fleste planlagte arrangementer ble avlyst.

Det kan arrangeres nye kurs i filing av sag og sliping av annet håndverktøy ved interesse.

Det har i 2021 ikke vært noe møte, eller annen kontakt, med kommunen om flytting av hjulmakerverkstedet til sitt opprinnelige sted ved Tangenelva.
Den saken ble vedtatt av kommunen i 2009, var ferdig prosjektert med tegninger i 2011. Nødvendige dispensasjoner og rammetillatelse er datert 30.07.2013. Denne har 2 års gyldighet så den utløp i 2015. Der står saken fortsatt.

ARKIVERING  

Hjulmakerverkstedet har kartotek med bilder og beskrivelse av gjenstander (opprettet i 2009). Ifølge kartoteket skal det være 3 vikketenger i verkstedet. Da jeg uken før kurset lette etter disse for bruk på kurset, fant jeg ingen tenger. Hvordan og når disse forsvant vites ikke. Derfor var det planlagt gjennomgang av verktøy og utstyr i 2021. Dette er ikke gjennomført.

INTERVJUGRUPPA

Denne gruppen har ikke vært aktiv og ble lagt ned etter styrevedtak 17.nov (27/2021)

Utstyr er hos EH og kan benyttes av styremedlemmer for evt. Intervjuer.

SLEKTSSØK

I 2021 har vi fått 8 ulike spørsmål, som alle er besvarte

KOMMUNAL KONTAKT

Vi har god kontakt med enhetsleder kultur.

Vi skal ha felles årlig befaring på Bygdetunet med driftsteknisk avd. De ønsket ikke å gjøre det på høsten, men har valgt å utsette det til vinter 2022.

EKSTERN KONTAKT

Nabo historielag inviteres til våre arrangementer

Annonse i messeavisen på «Slekts historisk dag» (hensikt: gjøre oss kjent der ute)

Samarbeide med ENØX

INFOTAVLER / KULTURSTI

Tavlene i Ytre Enebakk, ble satt opp i samarbeide med Mjær Ungdomsskole, har lenge fått stå i fred.

Lignende tavler har de siste årene blitt satt opp i Ytre. Flere av våre har blitt fjernet og erstattet av de lignende.

Vi valgte derfor å fjerne våre tavler i Ytre.

Tavlene på Flateby får ny innmat som skal tåle vind og vær. Plakatene er ferdig produsert og vil bli satt opp forhåpentligvis om ikke lenge-

GAVER

1/ Lillestrømbanken

Vi søkte om midler til fornying av ute-møbler på Bygdetunet og fikk «Lokalbidraget» fra Lillestrømbanken (kr 41 134)

2/ Enebakk Avis

Vi søkte om midler til fornying av informasjonstavlene/ kultursti på Flateby.

Vi fikk innvilget kr. 10 000.

Regnskap

Referat v/Niels J. Knagenhjelm

Året 2021 har vært et bra regnskapsår for historielaget. 

Kalendersalget har tatt seg noe opp og vi har fremdeles lite salg av IGN.

Regnskapstallene viser i år et overskudd.

Enebakk historielag har i 2021 bra likviditet, som videreføres til 2022.

Priser og hederstegn. Det er ikke delt ut noen priser eller hederstegn i 2021.

Lokalbidraget fra Lillestrømbanken

Lillestrømbanken heier på lokalmiljøet.

Ved at kundene stemmer frem sine kandidater, endte vi opp med å få drøyt kroner  41 000,

Tusen takk til dere som stemte på oss !🤗🤗🤗🤗🤗

Pengene skal brukes på oppgradering av utearealet på bygdetunet.

Marit Busengdal, leder,, Mona Engen Akersveen, Lillestrømbanken og Nils Buthenschøn, nestleder
Mona Engen Akersveen, Lillestrømbanken

Vi trenger din støtte

Lillestrømbanken støtter lokale foreninger og lag med midler til gode

formål. Enebakk Historielag har tidligere vært heldig å få en del av dette.

Vi har derfor igjen benyttet anledningen også å søke i år. 

Lokalbidraget 2021 er utvidet, og vi skal i år dele ut hele 3.750.000 kroner gjennom Lokalbidraget!

  • 3 millioner kroner skal deles av kultur og idrett i del èn på våren.
  • 500 000 kroner skal deles av humanitære- og interessse-organisasjoner etter sommerferien.
  • 250 000 kroner skal deles ut i en julespesial – hvor utvalgte prosjekter som har deltatt gjennom året kan stemmes på – og én forening vinner får hele potten til sitt formål.

Vi vet at mange legger turen om Bygdetunet, mange tar med seg niste og termos hit. Enkelte bare sitter ned og nyter roen, som kan senke seg når du følger elvens sakte buktninger i retning av Øyern.

Vi ønsker å oppgradere tunet og har derfor søkt om midler til dette.

Men ……….. vi er helt avhengige av Lillestrømbankens kunder stemmer på oss. Det håper vi nettopp du vil gjøre.

Avstemningen er åpen fra 15. april til 31.mai 2021

Koronasmitten og gudstjenestene i Enebakk og Mari kirker

Da koronasmittetiltakene ble iverksatt fikk det også konsekvenser for gudstjenestelivet i Enebakk. Fra bispekontoret ble det sendt ut forordninger om at det ikke var anledning til å samles til gudstjenester inntil videre. Da det ble oppmykning av bestemmelsene, kom det retningslinjer fra bispekontoret om hvorledes gudstjenestene kunne legges til rette med maksimalt 50 deltakere og minimum en meters avstand mellom de tilstedeværende. Dette ble da fulgt opp på gudstjenestene i Enebakk og Mari. Bilder fra gudstjenestene:

            Forrettende prest hadde hovedansvaret for å se til at retningslinjene ble fulgt opp. Sogneprest Jostein Tegner tok de besøkende og holdt manntall, samtidig som han sørget for at folk fikk vasket hendene med antibac.

            Efter å ha vasket hendene ble dørene åpnet så folk fikk slippe inn. (Sofrid Aambø og Kjetil Aambø).  Der fikk man utlevert programmet for gudstjeneste og kulepenn slik at navn og telefon nummer skulle skrives på programmet, som så igjen skulle ligge igjen i benken der man satt. Kun annen hver benk kunne brukes for å holde avstand og avstanden mellom folkene i benken skulle være god, – minst en meter.

            Oppmøtet den første gudstjenesten etter man fikk åpne kirken igjen bar nok preg av at mange var engstelige for ikke å komme inn blant de 50 som kunne komme, men det hadde vert plass til noen flere. De som kom fulgte anvisningene og sørget for god plass mellom kirkegjengerne

            Folk satt stor pris på å kunne høre kirkeklokkene igjen og samles til gudstjeneste. Bjørg Westerheim leser inngangsbønnen. Sogneprest Jostein Tegner forretter.

            Dagens preken ble holdt fra lesepulten nede i kirken. Det ble også orientert om de spesielle ordningene som fulgte retningslinjene for smitteforebygging ved nattverd. Det fordret da også god avstand mellom deltakerne og det var lagt til rette med særkalker der nattverdsbrødet ble lagt ned for å forhindre hudkontakt. Deltakerne skulle selv ta nattverdsbrødet fra særkalken og så ble nattverdsvinen skjenket i kalken.

            Menigheten fulgte anvisningen som var gitt for nattverden. Når det gjaldt ofringen i kirken, kunne man ut fra bestemmelsene ikke samle det inn på vanlig måte. Man kunne bruke mobiltelefonen ved hjelp av vips elle sende pengene som bankoverføring når man kom hjem.

            Det ble henstilt til menigheten om å holde god avstand også på kirkebakken etter gudstjenesten.   Man savnet nok kirkekaffen, men den måtte nok vente til man var hjemme igjen.

            Ola kirketjener sørget for å ringe inn til gudstjenesten. Det var fint å høre kirkeklokkene igjen i det fine søndagsværet. Også her var det registrering av deltakerne og antibac vask før man gikk inn i kirken.

            Det var ordnet med lapper i benkene som viste hvilke benker som skulle brukes. Det var annen hver benk, og folk ble anmodet om å holde god avstand, der de satt ut fra bestemmelsene om smitteforebygging. De besøkende fulgte bestemmelsene så deltakerne ble fordelt godt rundt i kirkerommet.

            Gudstjenesten begynte med stillhet og tre klokkeslag før Wencke Butenschøn leste inngangsbønnen. Sogneprest Jostein Tegner forretter gudstjenesten.

            Det ble talt over dagens tekst fra lesepulten oppe i koret. Det ble også gitt informasjon om de andre forholdene knyttet til koronabekjempelsen, som blant annet medførte endringer i forhold til nattverdsfeiringen. Det fordret da også god avstand mellom deltakerne og det var lagt til rette med særkalker der nattverdsbrødet ble lagt ned for å forhindre hudkontakt. Deltakerne skulle selv ta nattverdsbrødet fra særkalken og så ble nattverdsvinen skjenket i kalken.

            Menigheten fulgte de anvisningene som var gitt for nattverden og det ble da lang kø opp midtgangen. Det ble også oppfordret til å kunne tenne lys og sette det i lysgloben. Når det gjaldt ofringen i kirken, kunne man ut fra bestemmelsene ikke samle det inn på vanlig måte. Man kunne bruke mobiltelefonen ved hjelp av vips elle sende pengene som bankoverføring når man kom hjem.  

            Det virket som folk nå var mer trygge på de retningslinjer som var gitt ut for å kunne samles til gudstjeneste så det ble nesten full kirke innenfor begrensingen på 50 deltakere.

Tekst og bilder: Are Seierstad

« Eldre innlegg