Kulturminneverngruppa gjennomfører i sommer en omfattende befaring i Enebakk. Befaringen gjøres for å kartlegge mulig truede kulturminner på Flateby, Kirkebygda, Dalefjerdingen og i Ytterbygda. Befaringen vil foregå over fem dager og med seg på turene har de fagfolk med god kjennskap til de enkelte områder.

Befaring 2006

Befaring på Flateby – Søndag 14. mai.

Befaring i Kirkebygda med Ekebergdalen – Søndag 28. mai.

Befaring i Ytterbygda – Søndag 18. juni.

Befaring i Dalefjerdingen og på Hammeren – Søndag 23.  juli.

Befaring i Rausjø – Søndag 30. juni.

Etter at samtlige befaringer er gjennomført, vil kulturminneverngruppa skrive en rapport om erfaringer fra disse befaringene. Denne vil bli fremlagt for styret i historielaget og deretter vedlegges historielagets innspill til kommuneplanen.


Arbeid med forslaget til KOMMUNEPLAN FOR ENEBAKK (2007 – 2018)

Kulturminneverngruppa i historielaget har nedsatt en komite som skal jobbe med kommuneplanen frem til høringsfristen 1. september 2006. Komitéen består av Åse Killerud, Esther Reiss, Henning Bergersen og Egil Thoresen. Denne gruppen bil befare aktuelle områder og utarbeide et innspill til kommunen.


Bevaring av husmannsplassen Kvernstua.

Kvernstua består av stue, låve, fjøs og uthus. Stua er bygd i 1840-årene, låven er fra 1874, mens skjulet er fra 1935. Sammen danner disse bygningene trolig den eneste komplette gjenværende husmannsplass i Ytre. Da bygningene på Kvernstua er SEFRAK-registrerte, kan de ikke rives uten godkjennelse fra fylkeskommunen. Rivning ville imidlertid vært svært beklagelig med tanke på plassens unike plassering og dens kulturhistoriske verdi. Historielaget mener at plassen Kvernstua og det omkringliggende kulturlandskapet bør omfattes av varig vern, slik at plassen i fremtiden kan være til glede og nytte for bygdas befolkning og ikke minst for skolen som trolig vil komme i området. Kvernstubekken som renner like nedenfor er omgitt av kulturminner – fra Våg og hele veien inn til Grusbakken. her finner man steindemninger, gamle tufter, kverner, tjærebrenningsovner fra Holm Jølsen etc. I flerbruksplanen for Enebakk kommuneskoger (gjeldende 2007), fremlegger kommunen et forslag om å etablere kultursti langs Kvernstubekken. Vi mener at dette er en svært god ide, særlig dersom man samtidig tilrettelegger en slik kultursti for funksjonshemmede. i tillegg til bygninger og de omkringliggende kulturminner- og landskap, finner vi på Kvernstua også en av de mest interessante engmarker i kommunen. Selve plassen, kulturlandskpet omkring, den korte veien til badeplassen og til marka, samt nærheten til byggefeltet og den planlagte skolen, gjør dette området til et kulturhistorisk knutepunkt i Ytre Enebakk.

 

Befaring 2006 a

 


Tangenelva i Ytre Enebakk

Kulturminneverngruppa har startet med arbeidet med å rydde området langs Tangenelva i Ytre, slik at innbyggerne igjen kan benytte dette som turområde, samt å få de mange kulturminnene tydeligere frem i dagen. Kulturminneverngruppa ønsker også å merke/skilte disse kulturminnene langs strekningen. Dette arbeid igangsettes sommeren 2006 og er ledet av Rolf Solberg og Svein Garden.

Befaring 2006 b


Tuftene etter Sollia i Østmarkskollen.

Kulturminneverngruppa har siden dannelsen jobbet for å hindre raseringen av tuften etter husmannsplassen Sollia i Østmarkskollen. Etter svært konstruktiv befaring på stedet med ordfører Tore Tidemann og Block Watne, er det nå enighet om at tuftene etter Sollia vil bli bevart for ettertiden. Det viste seg at kommunens plassering av Sollia på kartet var noe feilaktig og at en bevaring derfor vil medføre minimale endringer i den opprinnelige utbyggingsplan. Block Watne har allikevel gått med på ytterligere justeringer for å kunne sikre de gamle tuftene. Historielaget berømmer ordføreren for å ha tatt ansvar i denne saken og hans engasjement har vært helt avgjørende. Block Watne har på sin side også vist stor vilje til dialog og kommet med flere konstruktive løsninger. Det vil neppe bli igangsatt arbeid i området der Sollia Ligger sommeren 2006, men på oppfordring fra Block Watne har kulturminneverngruppa nå sikret området omkring Sollia med Plastbånd, slik at det tydelig går frem hvor tuftene ligger.

Befaring 2006 c


Kulturminneverngruppa arbeider for en kulturminneplan.

Riksantikvaren tar initiativ til kulturminneplaner og delegerer til fylkene, som igjen delegerer til kommunene. Kommunens kulturavdeling er ansvarlig. I Enebakk kommune har vi ingen kulturminneplan. Historielaget ønsker gjennom sitt arbeid med kulturminnevern å aktivt påvirke kommunen til å se nytten av å ha en kulturminneplan, samt å ta vare på kulturminner. på kulturkonferansen mars 2006 fremmet kulturminneverngruppa et ønske om at kulturavdelingen i Enebakk kommune skulle starte arbeidet med å få på plass en kulturminneplan.