La det være sagt med en gang at sikker tidfesting av året den ble innviet, er det umulig å finne fram til. Men datoen er kjent: Enebakk kirke ble viet St. Botolf på pave Gregors dag, den 12. mars.

Men det finnes noen opptegnelser og omstendigheter som kan gi noen holdepunkter for å komme fram til årstallet.

I heftet om ENEBAKK KIRKE av Sigrid og Håkon Christie, står det på side 4:

«Kirken har stått ferdig med skip og kor en gang» omkring 1200.

Til dette er det å bemerke at borgerkrigene begynte i 1130, og hærfolk ble flere ganger rekruttert på Østlandet. Det er således lite sannsynlig at man beskjeftiget seg med å bygge ny kirke i krigsårene. Man hadde jo en tømmerkirke fra før. Den må derfor være bygget før 1130.

I heftet av N.P. Krogsbøl om ENEBAK I GAMLE DAGE, står det under avsnitt II:

«Den ældste beretning jeg har om Enebak findes i kong Øistein Magnussens saga optegnet av P.A. Munk og R. Keiser. Der heter det: En vinter drog kong Øistein med en Fylking Stridsmænd over Ryenbergene,Asker, Skeid, Hangabol og Spyattaberg til Lysefjeld, for at fordrive en Flok Røvere og

Ildjerningsmænd, som fra Are, Øde og Marker havde paa Tømmerflaater sat over Øiavatten og  slaatt sig ind paa Lysefjeld, hvorfra de drog op mod  Folkene i Ignabak og for der frem med Mordbrand, Rov og  Drap.  Dette må antagelig være vinteren 1115 straks efter kong Olavs død; ti Snorre forteller i Magnus Sønners saga s. 18, at Øisteins bror, kong Olav døde den 22de desember 1115 og umiddelbart deretter, at kong Øistein var en vinter øster i landet, men Sigurd var nord i landet.

I DET NORSKE FOLKS LIV OG HISTORIE bind II, side 61 står det:

Utgangspunktet er kirkebygningene. Ordet sogn – sokn – betyr alle de som søker et bestemt felles midtpunkt, altså kirken, og det er betegnende for hvordan sognene er blitt til, at nesten alle norske kirkesogn har sitt navn efter gården kirken står på, ikke efter bygden.

 

I ENEBAKK HERRED av N.R. Aas står det på side 16:

Navnet har helt sikkert sin opprinnelse fra den gamle » prestegård, der het Ignarbakki.

Det vil altså si at det ikke fantes noe sogn som hette Ignabak før kirken var hygget. Det følger av dette at dersom kong Øistein Magnussens saga er tidstro, var det bygget en Enebakk kirke i 1115.

Så er det den lille eiendommelighet ved innvielsesdatoen: Hvorfor er kirken innviet 12. mars og ikke på St. Botolfs dag, 17. Juni?

Gregor den store var den største helgen på den tid, og hans årsdag ble markert hvert år. Og selvsagt var 100 -års dager gjevere. Men det år kirken ble ferdig, må det ha vært noe svært spesielt, kanskje en 500 -års dag for hans død i 604.

 

Enebakk kirke kan være innviet 12. mars 1104.