Tangenelva 2006

Kulturminneverngruppa i Enebakk Historielag vil i sommer gjennomføre en større opprydningsaksjon langs Tangenelva i Ytre Enebakk. Dette området, som for noen år siden ble ryddet av Tangenelvas venner, er nå ifred med å gro helt igjen og dette synes vi er svert beklagelig. Enebakk historielag ser på dette området som viktig, både med tanke på det rikholdige utvalg av kulturminner som befinner seg langs vassdraget og det rekreasjonsmessige potensiale området har for innbyggerne. historielaget har nå derfor inngått et samarbeid med Tangenelvas venner og Enebakk kommune.

Brua over elven ved Sagstua trenger umiddelbar utbedring. Det er flere ødelagte bord på selve damkrona og faren for at et barn kan sette seg fast eller trå igjennom er overhengene. demningen fungerer som skolevei for et større antall barn hver dag. Etter samråd med Enebakk kommuneskoger vil historielaget i sommer skifte ut samtlige bord på brua. Vi vil også renske demningen for kvist og skrot, slik at vannet lettere renner igjennom ved flom.  Restaureringen av brua skal være ferdig til skolestart høsten 2006.

Etterhvert ønsker vi også å gjennomføre følgende tiltak langs elva:
– Rydde stiene og de tidligere anlagte benker/sitteplasser i området for busker, greiner, avfall, slik at det blir lettere for folk å ta seg frem langs elva. Enkelte steder ser vi nødvendigheten av å utvide stien noe, slik at folk med f.eks rullestol, igjen får mulighet til å passere forbi busker og kratt uten store problemer.
– Fylle på med grus/stein/leire der det måtte være nødvendig, samt rydde den igjengrodde stien fra skomakerverkstedet, forbi hjulmakerverkstedet og ned til sagtomta.
– Forlenge overvannsrørene som på tre-fire steder gjør stien svært bløt. Disse rørene burde forlenges med en til to meter, slik at man unngår de våte og gjørmete partiene langs stien. Slik det er nå, renner nemlig vannet rett ned på stien.
– På to steder ønsker vi også å grøfte langs stien, slik at man kan begrense problemer med vann og gjørme, som hindrer fremkommeligheten for eldre og folk med rullestol.

I neste runde ønsker Enebakk historielag å sette opp informasjonsskilt langs strekningen, slik at turopplevelsen kan forsterkes med relevant lokalhistorisk informasjon.

I samråd med Tangenelvas venner og Våglia Vel ønsker Enebakk historielag også å få til en årlig vårryddeaksjon langs Tangenelva, gjerne i forkant av 17. mai. Enebakk historielag ønsker å ta på seg ansvaret for å gjennomføre disse årlige dugnadene, samt det løpende vedlikeholdet av stier og rasteplasser i området. På denne måten sikrer man kontinuitet i vedlikholdet av dette viktige kulturhistoriske området i Ytre Enebakk.