Vi ønsker velkommen til årsmøte 2019 i Mari Kapell

13 Mars Kl. 19:00.

Årsmelding 2018

Styret i Enebakk Historielag har i 2018 bestått av:

Navn Funksjon Arb. Oppgaver
Marit Busengdal leder Arrangement
Nils Butenschøn nestleder Bygdebok / Intervjugruppe. Husgruppe/ avsluttet
Niels J. Knagenhjelm kasserer Bygdetunet Husgruppe / avsluttet Hjemmeside Kulturminne gruppe
Bjørn Mikkelsen sekretær Publisering Ign
Egil Holstad styremedlem Publisering Hjulmakerverkstedet
Ola Hansen styremedlem Bygdetunet Kulturminne
Helene Wattum Larsen styremedlem Instagram Bygdetunet
Aksel Bøhler 1.vara Arkiv
Anne Dekko 2.vara Arrangement Publisering
William Sheer 3.vara Face book
     
     

Kontaktperson slektsgransking: Amund Ruud

Valg komite ledet av:

2018 har vært nok et aktivt år for historielaget. Det har vært avholdt 8 ordinære styremøter.
Ordningen med arbeidsoppgaver/grupper fungerer bra, selv om vi gjerne skulle sett flere aktive. Slik at ikke alt skal være totalt avhengig av styremedlemmers innsats.

Pr. desember 2018 er medlemstallet 235. Medlemmer som ikke har betalt kontingent har blitt strøket fra medlemsregisteret før årsskiftet.

Ingen har benyttet ungdomsmedlemskap.


Fire personer har valgt husstandsmedlemskap.

AKTIVITETER 2018

Det har vært avholdt 3 temamøter, med god spredning i emner i løpet av året. Oppmøtet har litt opp og ned.

Årsmøtet ble holdt på Flateby, i håp om å mobilisere våre Flateby medlemmer.

Vi har hatt 2 turer ut av bygda og en rusletur.

På enkelte av temamøtene har vi vært nødt til å ta inngangspenger. Dette pga foredragsholders honorar.

Ved siden av publisering er arrangementer ansikt utad, og er derfor prioritert.

TEMAMØTER /TURER:

 • 25 januar

    Guttedager på Prestegården. V.     Erling Larsen,    Ignagard

 • 8 mars

   Årsmøte    Flateby Menighets hus

 • 21 April    Tur til Grini Museum
 • 24 mai    Tur  til  Bogstad gård
 • 23 august     Vær og vind. V.    Statsmeteorolog   John Smits, Kultursalen
 • 16 september    Rusletur fra Bysetermåsan om Mosjøen til Rausjø –
 • Djevelstein og retur til parkeringen
 • 29 november     «Mellom Fantekjerringer og byttinger,
 • historier fra gamle da`r»     Ved Astrid Ruud. Holtop gård

Bibliotek kvelder

Mål: Enkel innføring i slektsforskning

2 ganger i vårsemester og 2  ganger høstsemesteret

Fra 0 – 7 interesserte

2 – 3 stk fra EH har møtt hver gang

Samarbeide med Enebakk Kirke

Olsok gudstjeneste på Bygdetunet, 29 juli

Pilgrimsvandring

Gran til Mari kirke

Medlemmer/styremedlemmer har deltatt

Plankemarsjen

Medarrangør , ansvar for tekst og bilder på infoplakater langs løypa.

Åpent Bygdetun/Viksaga

Vi hadde et ønske om å holde åpent en søndag på forsommeren.

Dessverre klarte vi ikke å stable nok frivillige til dette.

Bygdetunet/Viksaga

 • har vært åpent  på forespørsel flere ganger.

Bygdedagen 26 august

Omvisning på Bygdetunet

Omvisning Viksaga

Salg av bøker / trykksaker

Kafe salg

Film for barna

Konkurranse for barna ( + voksne som hang seg på)

Smie i drift Magnus Halvorsen og Anders Nordhagen var driftige smeder

Sagstuen hjulmakerverksted /

Aksel Bråtens hjulmakerverksted

(Egil Holstad)

Det har ikke vært noe møte eller framdrift i flytteprosjektet i år.

Åpent hjulmakerverksted 30.08.

Som en del av Kulturdagene 2018 ble det åpent for omvisning og demonstrasjon i verkstedet om kvelden 28.08 fra kl 18:00 til 20:00. Det ble fortalt om hjulet, hva verkstedet hadde laget ellers og viste fram maskiner og håndverktøy og hva de ble brukt til. Tilslutt ble verkstedet delt i 2 med tau og maskinene startet. 

Kun 3. personer var innom denne kvelden, og de ble sittende og prate tiden ut. Som vanlig enkel servering med te/kaffe og kake.

KULTURELL SKOLESEKK

Det har ikke vært ønske fra kommunen å benytte Enebakk Historielag i forbindelse med dette i 2018

KOMMUNAL TILKNYTNNG

Vi har hatt møte med da nytilsatt, enhetsleder kultur, Sonja Røhne, vår 2018. Hensikt å presentere Enebakk Historielag.

Møte med enhetsleder for å drøfte samarbeidet ang Bygdetunet og Viksaga.

PUBLISERING:

Intervjugruppa ved Nils A. Butenschøn

Oppretting av arbeidsgruppe for innsamling av intervjumateriale

Vedlegg til årsrapport for Enebakk Historielag for 2018

Arbeidsgruppa er opprettet som ledd i Enebakk Historielags arbeid med systematisk innsamling av tidsvitnemateriale fra Enebakks nyere historie.

Bakgrunn

Styret i Enebakk Historielag har bestemt at det er på tide å komme i gang med å samle inn intervjumateriale fra folk i kommunen som sitter på viktige minner og kunnskap om Enebakks nære historie. Vi ønsker å nå tidsvitnene i bygda vår før mange verdifulle kilder faller fra.

Den aktuelle bakgrunnen for initiativet er mangel på tilstrekkelig politisk vilje i kommunen til å ta nødvendig finansieringsansvar for utarbeiding av en generell bydgehistorie som et tillegg til de tre bindene om gårds- og slektshistorie som foreligger. Et forberedende arbeid med et fjerde bind har vært igangsatt flere ganger tidligere, og EHL har en betydelig pengepott avsatt til formålet. Forutsetningen har hele tiden vært at prosjektet skulle eies av kommunen slik tilfellet var for de tre første bindene.

Siden 2016 har det vært en prioritert oppgave for historielaget å blåse nytt liv i arbeidet, og ikke minst få involvert kommunen i et forpliktende samarbeid. Ordfører og varaordfører ga aktiv støtte til initiativet, og en bygdebokkomite ble etter vedtak i kommunestyret nedsatt i 2017 med mandat til å fremlegge et prospekt og budsjett senere på året for den nye bygdeboka slik at det kunne komme med i budsjettet for 2018. Rådmannen deltok i utvalgets møter.

Et prosjekt med budsjett som var innenfor de rammene som det var gitt signaler om ble oversendt kommunen innen oppgitt tidsfrist. Den politiske behandlingen av saken resulterte kort fortalt i at det politiske flertallet våren 2018 ikke fant å kunne prioritere tiltaket i form av en bokutgivelse. Historielaget ble i stedet bedt om å vurdere en nettbasert løsning.

Styret i EHL fant ikke å kunne gå med på å bruke sine ressurser på en slik løsning, og sendte deretter brev til ordføreren der det bl.a. sies:

Historielaget har drøftet saken og kan nå se for seg at bygdebokprosjektet deles opp i mindre prosjekter og delutgivelser. Hovedpoenget er å komme i gang etter årtier med utsettelser grunnet manglende framdrift og politisk vilje. Samlet sett blir dette ikke nødvendigvis billigere, men gjør prosjektet mer håndterlig. Det vil også kunne strekke seg over flere år enn opprinnelig tenkt og dermed innebære en større spredning av utgifter over tid. 

Et aktuelt delprosjekt er systematiske intervjuer (helst audiovisuelt) med eldre enebakkinger for å sikre viktige tidsvitner og kildemateriale. Et annet er innsamling og systematisering av bildemateriale og gjenstander, samt systematisering av dette tematisk (landbruk, skogsdrift, transport, bedrifter, sport, portretter osv.) for å komplettere Historielagets nåværende samlinger. Det vil måtte opprettes egne arbeidsgrupper for disse prosjektene og utarbeides planer og budsjetter. Konsulenthjelp for kvalitetssikring av metoder for innsamling og arkivering bør være en del av opplegget. Neste steg vil være å utarbeide hefter eller små bøker for formidling av det innsamlede materiale. Disse kan selges enkeltvis. Til syvende og sist kan man så tenke seg at disse skriftene utgis i en samlet bygdebok. Dette må gjøres til gjenstand for en egen politisk beslutning.

Høsten 2018 startet arbeidet med å opprette en arbeidsgruppe for innsamling av intervjumateriale. Gruppa ble opprettet som ledd i Historielagets arbeid med innsamling av kilder til nyere Enebakk-historie. Materialet vil kunne komme til nytte ved utarbeiding av artikler, mindre skrifter o.l. som evt. kan gi grunnlag for en bygdebok med generell bygdehistorie på et seinere tidspunkt.

Arbeidsgruppa ble satt sammen av erfarne enebakkinger med god personkunnskap, og ledet av Nils Butenschøn, nestleder i EHL. Øvrige medlemmer: Christian Brevig, Jacob Mysen, Edit Haug, Håkon Tysdal, Reidun Krogstad og Oddvar Stubberud.

Utgifter til arbeidet, i første omgang opptaksutstyr, vil bli dekket av Historielagets øremerkede midler til bygdebokarbeid. Utgifter avklares med styret.

Møter i arbeidsgruppa

Første møtet i arbeidsgruppa ble holdt 11. desember 2018. Her drøftet man nærmere formål og plan for arbeidet:

Arbeidsgruppa skal være en styringsgruppe for innsamling av materiale. Gruppa skal diskutere ideer til tema som skal dekkes, foreslå informanter og drøfte metoder for arbeidet. Samlet sett dekker arbeidsgruppa et bredt spekter av kunnskap om ulike tema og forhold i ulike deler av bygda. Den enkelte i gruppa bidrar ut fra sine forutsetninger.

Det var enighet om at siktemålet for arbeidet hele tiden skal være utarbeidelse av hefter eller andre skrifter om ulike tema der intervjumaterialet inngår som et viktig element. Hvilken rolle arbeidsgruppa skal ha må avklares nærmere. Intervjuene må uansett presenteres innenfor en ramme basert på eksisterende skriftlige kilder. Her vil det være mye å hente i de foreliggende bygdebøkene, bind 1-3 og bøkene til Aas og Krogsbøl (og andre skrifter utgitt av EHL). Planer for dette må konkretiseres.

Det ble bestemt at skolevesenet er det første tematiske området som arbeidsgruppa skal gå i gang med.

Neste møte ble avholdt 17. januar 2019. Hovedtema her var opplegg for intervjuing om skolegang i gamle dager i ulike deler av bygda.

Det er enighet om at skolegang egner seg godt som et inntak til folks hverdagsliv. Det er viktig at intervjuene er godt forberedt slik at vi får dekket sentrale temaer. Samtidig bør intervjuene skje i en uformell tone og anspore intervjuobjektene til å fortelle fritt. En egen intervjuguide er utarbeidet.

EHL har kjøpt inn et videokamera med godt lydopptak som er enkelt å operere. Det vil bli laget en praktisk ordning for forvaltning av kameraet slik at det er greit tilgjengelig for de som skal gjennomføre intervjuer

Arbeidsdeling for å dekke ulike deler av bygda:

Hammeren/Dalefjerdingen: Håkon Tysdal og Reidun Krogstad; Rausjø og Enebakkneset: Christian Brevig; Kirkebygda: Oddvar Stubberud og Edit Haug; Ytre: Nils Butenschøn og Jacob Mysen; Stranda: Amund Ruud.

Kalender for 2019.

Egil Holstad, Bjørn Mikkelsen og Anne Dekko er trioen bak gruppa, som har hatt 10 møter + ekskursjoner og innhenting av bilder.

2019 utgaven har tilnærmet samme lay-out som 2018 utgaven.

Møklgaards trykkeri leverte det beste tilbudet og fikk derfor jobben.

Takk til annonsører som har gjort det mulig å distribuere et eksemplar til hvert av medlemmene.

MEDLEMSBLADET – IGN

I 2018 ble det utgitt 4 nr. av IGN. Opplaget har vært på 350 eksemplarer pr utgave.

Venke Gangstø har hatt arbeidet med å redigere medlemsbladet i 2018. Redaksjonen har for øvrig bestått av Inger Hilde Killerud, Juul Sverre Stener, Gro Arneberg Thoresen og Bjørn Mikkelsen.


Layout og trykk gjøres av Møklegaards Trykkeri. Tidligere trykkeri «Krona Trykk» gikk konkurs og Møklegaards Trykkeri leverte det beste tilbudet.


.

STANDS

Historielaget har hatt stand på Julemarkedet i Kirkebygda og Vågsenteret.

Dvs. vi har presentert oss fra stands  i to av kommunens sentre.

Vi har snakket med medlemmer, vervet medlemmer, solgt kalendere/bøker og hatt en god historielags prat.

INFORMASJONSKANALER INTERNETT

1 – HJEMMESIDEN TIL ENEBAKK HISTORIELAG

INFORMASJONS-KANALER INTERNETT

2 – Face book

(www.facebook.com/enebakkhistorielag) Enebakk historielag har 857 likerklikk, dvs. en bra økning i løpet av 2018.På siden legges det ut om alle arrangementer i Enebakk historielag. Vi har 858 følgere.

Vi har flest følgere i Ytre (288), med Oslo som en god nr 2 (183) ,men også så fjernt som Syria, USA, Tanzania og Thailand. Av alle er det 60prosent kvinner og  og flest i alderen 45 til 54 år

Vi har også lagt ut link til hjemmesiden til Enebakk Historielag.

Pr. i dag er det 3 personer i styret som har rettigheter for å legge ut info på våre sider. Hovedansvarlig har vært William Sheer.


3 – INSTAGRAM (enebakk_historielag)

Ansvarlig er Helene Wattum Larsen

Instagram
107 følgere
- en økning på drøye 10 fra fjoråret

.BYGDETUNET

 • Bygdetunet har blitt benyttet til aktiviteter som nevnt ovenfor.
 • Vi har invitert til dugnad, men stort sett ble det styret som har stått for renhold, rydding av tun, rydding under stabburet m.m.
 • Det er et generelt ønske at flere medlemmer stiller på dugnad. Dugnaden er en sosial møteplass, med rom for en historielagsprat  over en kaffekopp og hjemmebakt.
 • Pga av åpen pipe, forvillet en ugle seg inn og etter hvert døde. Denne har blitt stoppet ut.
 • Pipen har fått ”nettinghatt”
 • Belgen til smia er reparert og blir satt opp i løpet av våren.

VIKSAGA

Vi har tidligere fått kritikk for dårlig merking av Viksaga. Vi har derfor gått til innkjøp av 2 stk. roll-up. Disse har blitt godt mottatt.

Her er besøkende generelt svært overasket over det flotte arbeidet

KULTURMINNEVERN

Kulturminneverngruppa ble vedtatt opprettet på styremøte i Enebakk historielag.

Kulturminneverngruppa arbeider med å sette fokus på bevaring og vedlikehold av samt spre kunnskap om kommunens kulturminner. Kartlegging, avfotografering og skilting av gamle plasser, bygdeborger, veitraséer/stier. Bistå i arbeidet med kulturminneplan for Enebakk. 

Merking av kulturminner:

Arbeidsgruppa v/Niels J. Knagenhjelm har i 2018 gått opp den gamle Enebakkveien (fra) 1800 fra Oslo til Rælingen. Meningen var å lage en video gjennom Enebakk fra minutt til minutt, men lysforholdene gjorde at det ikke var mulig, det vil si at enten så var det sol eller regn, dvs. dårlige filmforhold. Håper på bedre film vær i år. 

ARKIV- OG MINNEINNSAMLINGSGRUPPA

www.enebakkhistorie.no er vår side, som pr d.d. inneholder ca. 1.000 bilder. Flere kommer fortløpende. 

 • 2. Innsamling av lokalhistorisk materiell fra Enebakk.
 • Arbeidet med innsamling av materiell har vært begrenset, men vi har fått inn endel informasjon om plasser og steder, navn på gårdsjorder og eldre bilder som vi legger ut på nettet under www.enebakk-historielag.no og www.enebakkhistorie.no.
 • 3. På folkemunne.
 • Vi er glade for at så mange kommer til oss med bilder (negativer), gjenstander og bøker fra vår kommune.
 • Vi tar gjerne imot alt som vedrører Enebakk.

EKSTERN KONTAKT

 • Historielagene i nabokommunene har fått invitasjoner til temamøter.

 • En del informasjon fra andre lag har blitt lagt ut på vår(e) hjemmeside/face-book side.
 • 3 styremedlemmer deltok på Romerike HL sitt årsmøte Lillestrøm
 • Eieren av gården Grini i Bærum har røtter i Enebakk. I forbindelse med et jubileum ble det skeivet en slekts bok. De har fått hjelp fra oss. Leder EH ble invitert og var tilstede ved boklanseringen.
 • En person tok seg frihet og endret/satte opp flere informasjonstavler I YE i vårt navn. Vi har hatt samtale med vedkommende som ga uttrykk for å bidra til fornyelse/reparasjon av eksisterende tavler. Direkte feil info er fjernet.

MINNEGAVE

Ingen minnegaver er mottatt i 2018.

SLEKTSHISTORISK KONTAKT

Det har i 2018 vært 4 henvendelser (mot12 forrige år). Alle henvendelser har blitt besvart.
Ansvarlig Amund J. Ruud

HUSGRUPPA OG LAGSLOKALENE

Husgruppa ble opprettet 6. februar 2007 som en videreføring av Arbeidsgruppe for fremtidig lokalisering. Gruppa sto for drift og administrasjon av lagslokalene i Ragnhilds Rom i Ytterbygda.

Enebakk Historielag flyttet sommeren 2018 ut fra Ragnhilds Rom. Vi har nå fått et lite kontor i det gamle herredshuset. Vi har foreløpig fått en 1 års kontrakt.

Husgruppa er lagt ned.  Rapportør til styret i 2018 har vært Niels J. Knagenhjelm.

SVERRE SMEDS BOKSAMLING

Denne ble ved en tilfeldighet gjenfunnet , delvis i en container og på loftet på gammelskolen i Kirkebygda. En del av bøkene er tapt, viser nummerering og lister.

REGNSKAP

Aret 2018 har vært nok et bra regnskapsår for historielaget.
Boksalget og salg av Ign har holdt seg noenlunde stabilt.

Regnskapstallene viser i år et underskudd.
Enebakk historielag har i 2018 bra likviditet, som videreføres til 2019.

Regnskapet er revidert 25.01.19 og funnet i orden.

PRISER OG HEDERSTEGN

Ingen priser eller hederstegn er utdelt i 2018