Velkommen til årsmøte 2022 i Kantinen til Enebakk Produkter.
17 mars 19:00 – 21:00 som avholdes

Årsmøtepapirer

ÅRSMELDING 2021

Til årsmøtet 17. mars 2022

Styrets sammensetning 2021

Årsmøtet 2021 ble på grunn av pågående pandemi avlyst.

Alle verv ble automatisk forlenget 1 år.

NAVNVERV/ PERIODEOPPGAVE(R)
Marit BusengdalLeder / 2021                        *Arrangement
Nils ButenschønNestleder /2020 -2023       Intervjugruppe
Niels J. KnagenhjelmKasserer/ 2018- 2021         *Hjemmeside, Bygdetunet, Kulturgruppe, Arkiv og minnesamling
Bjørn MikkelsenSekretær/2020 -2023        Ign – redaksjon
Egil HolstadStyremedlem2018-2021        *Kalender gruppe Arkivering
Ola HansenStyremedlem   /2019 – 2021 *Bygdetunet
   
William Sheer1.Varamedlem /2019 – 2021 *Face book Leder kalender gruppe
Andreas Sundby2.Varamedlem 2020 -2023 
Hovel Heiaas3.Varamedlem 2020 -2023Kalender

Verv på valg 2022*

Arbeidsoppgaver utenfor styret:

Kontaktperson, slektsgranskingAmund Ruud
Instagram, ScriptbokHelene Wattum Larsen
Valgkomiteen har bestått av: Christian Brevik, Anette Dehli og Gro Grinde

Arrangementer:

DatoTittel /ForedragsholderSted
26.augDa storpolitikken kom til Enebakk / Nils ButenschønKultursalen
6.sept.Rusletur i Dalefjerdingen / Andreas Sundby – Hans Anton Aaser- Petra OppegårdEinerstad til Granly
3.novHalloween i samarbeide med Enebakk kommune 5-7 trinn Niels Knagenhjelm/Harald Johnsen/Ivar Ola OpheimBygdetunet
4.novHalloween i samarbeide med Enebakk kommune 8-10 trinn Niels Knagenhjelm/Harald Johnsen/ Ivar Ola OpheimBygdetunet
27.novJulemarkedKirkebygda
9. desKulturell hyggekveld  / Tom Andersen – Marit MyhreKultursalen

Bygdedagen ble også i 2021 dessverre avlyst

Arrangementer, knyttet til EH, ikke arrangert av EH

20.juniFlyktningdagen / Norsk etablerte afghanske flyktninger3 dagers tur ble avsluttet på Bygdetunet
1.augOlsok gudstjeneste / Enebakk kirkeBygdetunet

Arrangementene har blitt annonsert i Enebakk Avis, FB, Instagram og hjemmeside

IGN:

Vi ga ut fire nummer av medlemsbladet IGN i 2021. Det nye – fra og med nr. 1 – var at vi for første gang i IGNs historie endret format, fra A5 til A4. Større format gir noen flere muligheter, som vi tror kom til syne i de første utgavene. Vi har fått positive tilbakemeldinger på det nye formatet, og vi skal jobbe for å fylle sidene med gode Enebakk-historiske artikler krydret med relevant og variert stoff i tiden framover.

2021 ble et utfordrende år for redaksjonen. Koronaen satte så å si alle aktiviteter og dermed mange mulige IGN-saker på vent. En redaktør med tidvis sviktende motivasjon, og med praktisk talt ingen fysiske redaksjonsmøter, sto det ikke mange saker på planen tidlig på året, da ukene og månedene begynte å gå fort.

Derfor; en stor takk til historielagets alltid positive allrounder Niels J. Knagenhjelm, som tok ansvar og nærmest alene skaffet stoff og redigerte de tre siste utgavene. Niels var også delaktig i nr. 1-2021.

Historielagets medlemmer har fått IGN levert i posten. Alle med adresse i Enebakk er distribuert av oss, utenbys mottakere gjennom postverket. 

Løssalget i fjor må betegnes som dårlig. Salget ut fra våre faste utsalgssteder har aldri vært høyt, men vi har en jobb å gjøre nå for å strukturere dette bedre. IGN blir solgt hos Enebakk bibliotek og Joker i Kirkebygda, Kafe Latter i Ytre og YX 7-Eleven på Flateby. Videre har vi lagt ut leseeksemplarer på lege- og tannlegekontorene i Enebakk.

Redaksjonen har i 2021 bestått av Inger Hilde Killerud, Ivar Ola Opheim, Cecilie Mange og Bjørn Mikkelsen (redaktør).

Kalender:

INFORMASJONSKANALER  INTERNETT:

1/Hjemmeside  www.enebakk-historielag.no

    Det har vært liten aktivitet på nettsiden vår i år, heldigvis er det mange som kommer innom oss.

    Vi har i fjor hatt over 10 tusen besøkene, 21 % av disse har besøkt oss flere ganger.

    Av utenlandske besøkene dominerer USA med Sverige og Danmark som nr. 2 og 3.

2/ Facebook www.facebook.com /enebakkhistorielag

   1060 følgere. 

   Anslag på alder og kjønn 602 (59%) kvinner og 400 (39%) menn.

   Steder hvor personer befinner seg: Ytre Enebakk 374, Flateby 126 Oslo 123

   totalt 978 Norge til og med 1 i Kypros.

3/ Instagram Enebakk historielag

    154 følgere

4/ Billedgalleri www.enebakkhistorie.no

     Denne nettside har ikke hatt noen endringer i dette året. Vi har heller ingen opplysninger om antall besøk.

     Annet enn vi kan se på antall visninger av enkeltbilder fra start, det mest viste har hatt over 1000 besøk.

5/ Annet:

    Gjennom flere år har vi hatt en «konkurrent» Enebakkhistorielag.no / Enebakkhistorielag.com      

    Adressen har ført til en nettside i Enebakk Historielag sitt navn, uten at den er vår.

    Adr ….no har vi fått slettet, mens adr. …….com får vi ikke slettet         

Bygdetunet / Viksaga

Bygdetunet vasket i begynnelsen av juni av innleid hjelp.

Den 20. juni fikk vi besøk av en gruppe flyktninger som hadde gått flykninger ruta.

Bygdetunet har nå fått en platting under det store bordet, så der kan man nå sitte uten å bli våt på beina.

Som tidligere ble Olsok arrangert på Bygdetunet 1. Aug.

3 og 4 november ble det feiret Haloween på bygdetunet et arrangement vi synes det er hyggelig å delta i.

Arrangør er Enhet for kultur, integrering og forebygging – Enebakk Kommune.

Vi stilte med Ivar Ola Opheim, Harald Johnsen og Niels Knagenhjelm.

Kulturminnevern

Vårt prosjekt med film frå den første Enebakkveien frå Oslo til Rælingen har stått i bero pga. Corona,

Vi har samarbeid med Enebakk Spelemannslag som i Corona tiden ikke har vært samlet. Håper vi snart er i gang.

Mærli -fela

Historielaget får årlig tilbakemelding om status på eiendelen, se vedlegg..

«Fuldstandig VIOLIN-SKOLE» fra 1856, tilhørt C.S.Merli. Boken er fortsatt vårt eie, men SAFF ved Marianne Tomasgård har bruks og råderett over boken. Boken ble overlevert dem i september 2021.

KALENDER

Fullført kalender for 2022, den syvende utgave, årets tema gårder i Enebakk. Delt ut til alle medlemmene, solgt på julemesse i Kirkebygda og litt salg utenom det.

Er i gang med neste års kalender med nesten samme gruppe som fjorårets. 

HJULMAKERVERKSTEDET i Borgveien 29. – Egil Holstad

Året 2021 har vært preget av pandemi og smittevern. De fleste planlagte arrangementer ble avlyst.

Det kan arrangeres nye kurs i filing av sag og sliping av annet håndverktøy ved interesse.

Det har i 2021 ikke vært noe møte, eller annen kontakt, med kommunen om flytting av hjulmakerverkstedet til sitt opprinnelige sted ved Tangenelva.
Den saken ble vedtatt av kommunen i 2009, var ferdig prosjektert med tegninger i 2011. Nødvendige dispensasjoner og rammetillatelse er datert 30.07.2013. Denne har 2 års gyldighet så den utløp i 2015. Der står saken fortsatt.

ARKIVERING  

Hjulmakerverkstedet har kartotek med bilder og beskrivelse av gjenstander (opprettet i 2009). Ifølge kartoteket skal det være 3 vikketenger i verkstedet. Da jeg uken før kurset lette etter disse for bruk på kurset, fant jeg ingen tenger. Hvordan og når disse forsvant vites ikke. Derfor var det planlagt gjennomgang av verktøy og utstyr i 2021. Dette er ikke gjennomført.

INTERVJUGRUPPA

Denne gruppen har ikke vært aktiv og ble lagt ned etter styrevedtak 17.nov (27/2021)

Utstyr er hos EH og kan benyttes av styremedlemmer for evt. Intervjuer.

SLEKTSSØK

I 2021 har vi fått 8 ulike spørsmål, som alle er besvarte

KOMMUNAL KONTAKT

Vi har god kontakt med enhetsleder kultur.

Vi skal ha felles årlig befaring på Bygdetunet med driftsteknisk avd. De ønsket ikke å gjøre det på høsten, men har valgt å utsette det til vinter 2022.

EKSTERN KONTAKT

Nabo historielag inviteres til våre arrangementer

Annonse i messeavisen på «Slekts historisk dag» (hensikt: gjøre oss kjent der ute)

Samarbeide med ENØX

INFOTAVLER / KULTURSTI

Tavlene i Ytre Enebakk, ble satt opp i samarbeide med Mjær Ungdomsskole, har lenge fått stå i fred.

Lignende tavler har de siste årene blitt satt opp i Ytre. Flere av våre har blitt fjernet og erstattet av de lignende.

Vi valgte derfor å fjerne våre tavler i Ytre.

Tavlene på Flateby får ny innmat som skal tåle vind og vær. Plakatene er ferdig produsert og vil bli satt opp forhåpentligvis om ikke lenge-

GAVER

1/ Lillestrømbanken

Vi søkte om midler til fornying av ute-møbler på Bygdetunet og fikk «Lokalbidraget» fra Lillestrømbanken (kr 41 134)

2/ Enebakk Avis

Vi søkte om midler til fornying av informasjonstavlene/ kultursti på Flateby.

Vi fikk innvilget kr. 10 000.

Regnskap

Referat v/Niels J. Knagenhjelm

Året 2021 har vært et bra regnskapsår for historielaget. 

Kalendersalget har tatt seg noe opp og vi har fremdeles lite salg av IGN.

Regnskapstallene viser i år et overskudd.

Enebakk historielag har i 2021 bra likviditet, som videreføres til 2022.

Priser og hederstegn. Det er ikke delt ut noen priser eller hederstegn i 2021.