Etter vedtak på ekstraordinært årsmøte i Januar 2013

§1
Enebakk Historielag har som formål å samle og utbre kunnskap om Enebakks historie på de forskjellige felter, og å vekke interesse for enebakkingenes kultur, liv og virke gjennom tidene. Laget vil virke som støtteorganisasjon for de nemnder og utvalg som har med bygdas historie og kulturarv å gjøre.

§2
Enebakk Historielag står tilsluttet Romerike Historielag og betaler til det den kontingent som til enhver tid er avtalt mellom Romerike Historielag og de tilsluttede historielag.

§3
Alle kan bli medlem av Enebakk Historielag. Kontingenten fastsettes ved hvert årsmøte. Medlemmene blir automatisk medlemmer av Romerike Historielag. Styret kan utnevne æresmedlemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§4
Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og holdes innen utgangen av februar. Innkalling til ordinært årsmøte sendes medlemmene senest 3 uker før møtet. Med innkallingen følger saksliste, årsmelding, regnskap, budsjett, handlingsplan og valgkomitéens innstilling. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være mottatt av styret senest 8 dager i forveien. Stemmerett har alle som møter personlig og som har betalt medlemskontingent for siste år. De saker som ikke omtales spesifikt i vedtektene avgjøres ved simpelt flertall. Intet medlem har mer enn én stemme. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.

Følgende saker behandles på årsmøtet:
1. Årsmelding
2. Revidert regnskap
3. Handlingsplan for neste periode
4. Budsjett for neste periode
5. Kontingentfastsettelse
6. Styrets innstilling i saker
7. Valg av styre, herunder leder, varamedlemmer, valgkomité og revisor
8. Innkomne forslag

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente medlemmer som møter.

§5
Laget skal ledes av 5 (eller 7) styremedlemmer (inkl leder) med 2 (eller 3) varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Styret har ansvar for lagets løpende virksomhet til enhver tid. Styret disponerer Enebakk Historielags økonomiske midler iht styrevedtak. Styret kan ikke ta opp lån, eller forplikte medlemmene økonomisk uten årsmøtets godkjenning. Historielagets navn, kontakter eller virksomhet forøvrig kan ikke benyttes i kommersiell sammenheng uten styrets samtykke.

Årsmøtet velger:
1. Leder for 1 år og styremedlemmer for 2 år, hvor 2 (eller 4) velges på hvert årsmøte.
2. 2 (eller 3) varamedlemmer for 2 år, hvor 1 (eller 2) velges på hvert årsmøte.
3. 1 revisor for 1 år.
4. 3 medlemmer til valgkomitéen for 2 år. Hhv 2 og 1 går ut annet hvert år. Valgkomitéen velger selv leder.

Innen styret velges nestleder, kasserer og sekretær. Styret er beslutningsdyktig når minimum halvparten av styret (inkl varamedlemmer) er tilstede, derunder leder eller nestleder. Såfremt de ikke er valgte styremedlemmer, har redaktøren av Ign og lederne av lagets arbeidsgrupper og -utvalg, møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Til styremøter kan leder og nestleder, samt styremedlemmer i samråd med leder/nestleder, også invitere andre etter behov.
Styremøtene holdes så ofte leder finner det nødvendig, eller når det forlanges av minst to styremedlemmer.
Det skal føres protokoll fra styremøter, medlemsmøter og årsmøter.

§6
Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst én måneds varsel etter:
1. Vedtak av årsmøtet.
2. Enstemmig vedtak av styret.
3. Når minst 1/3 av medlemmene krever det.
Medlemmene skal ved innkallingen orienteres om hvilke saker som kreves behandlet. Kun saker som står på innkallingen kan behandles.

§7
Endringer av vedtektene kan kun skje ved 2/3 flertall på ordinært årsmøte.

§8
Ønsker Enebakk Historielag å tre ut av Romerike Historielag, sender laget melding om dette til styret i Romerike Historielag etter årsmøtets godkjennelse med 2/3 flertall. Laget ansees uttrådt 3 måneder etter at meldingen er mottatt av styret i Romerike Historielag.

§9
Oppløsning av Enebakk Historielag kan først skje etter årsmøtets godkjennelse med 2/3 flertall i 2 påfølgende årsmøter. I tilfelle av oppløsning og eventuellt inntil nytt lokalt historielag opprettes, overføres lagets midler og arkivalia til forvaltning av Romerike Historielag i samråd med det lokale kulturstyret. Er også Romerike Historielag oppløst, overdras lagets midler og arkivalia til Enebakk kommune.